زندگی از چشم کودکان کار؛ از تامین هزینه اعتیاد پدر تا قطع انگشتان