بررسی حضور زنان در ورزشگاه‌ها در شورای فرهنگی اجتماعی زنان