بحران کودکان تنها/ عدم احساس امنیت و ارتباطات اجتماعی ضعیف کودکان