بی ‌اطلاعی بهزیستی از اجرای طرح جمع‌اوری کودکان کار