قدردانی نماینده برنامه جهانی غذا از کمک‌های انسان دوستانه ایران