جوانان بیش از هر چیزی نیازمند امید و اعتمادسازی هستند