کانال‌های پایه‌یاب فرصت یا چالش/ استفاده ابزاری از جنسیت در سفر