سفر معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده به استان خراسان رضوی