برپایی پویش ملی صدبرگ باهدف رفع محرومیت تحصیلی در مناطق دورافتاده