اولین انتصاب دکتر هاشمی و اولین مدیر ارشد زن در وزارت بهداشت دولت