اکثر رباعیات موجود از خیام نیست/ شعر خیام قابلیت الگو شدن را برای شاعر امروز ندارد