اعتصاب کارکنان ایر فرانس ۲۲۰ میلیون یورو زیان وارد کرده است