هیچ گزارشی از وضعیت طرح ترافیک به شورا ارائه نشد/احتمال تمدید طرح