بررسی آثار به جای مانده از سلطان محمد یزدی در فرهنگستان هنر