از جزئیات محاصره پایگاه آمریکایی تا خیمه شب بازی سعودی‌ها