بررسی ابعاد مختلف تأمین ارز مورد نیاز در صنعت دام و طیور