نظر مخالفان و موافقان درباره نقل مکان نمایشگاه کتاب تهران