نعمتی: برای پرسپولیس الجزیره امارات حریف بهتری است