آیین معارفه مدیرعامل شرکت عمرانی کارکنان شهرداری تهران برگزارشد