قیمت نهاده‌های کشاورزی با یکسان‌سازی نرخ ارز افزایش نخواهد یافت