قیمت نهاده های تولید بخش کشاورزی با یکسان سازی نرخ ارز افزایش نمی یابد