تاکید بر نقش نظارتی سمن‌ها/جوانان اعتماد به نفس کافی ندارند