ظهور عوارض روانی زلزله کرمانشاه/کمیته ملی مداخله دربحران تشکیل شد