بازدید دبیرکل فدراسیون ورزشهای الکترونیک آسیا از روسیه