«فیتیله نارنجی» بلای جان درختان گلستان شد/ رهایی «قرناق» از کوچ