همایش علمی«مقابله با جریان های افراطی» برگزار می شود