آقای حجتی! یک بار در میان کشاورزان می‌آمدید و درد آنان را می‌شنیدید