عملیات کابل برگردان مخابراتی در ایام نوروز ممنوع شد