دومین شوک به شفر و استقلال/ «مامه تیام» ادامه فصل را از دست داد