رجیستری تبلت پس از رفع موانع واردات/حل مشکل شارژرهای سه تیغه