تعیین دستمزد ۹۷ به نشست بعدی موکول شد/ توافق نهایی با حضور ۳ وزیر کابینه