وقتی عبدالصالح می رفت به مادرش گفتم خوب نگاهش کن/جوانان التماس می کنند به جبهه های مقاومت اعزام شوند+تصاویر