خانواده به مطالبات جوانان پاسخ ندهد، کارکرد خود را از دست می‌دهد