مردم ایران عصبی نیستند/معیارهای طرح شده کارشناسی و بومی نیست