اعتقاد جوانان را با سیاست‌های اصولی و نه با اجبار برگردانیم