سبک زندگی هنوز به گفتمان غالب و مسلط تبدیل نشده است