فارغ از طیف و جناح سیاسی از تجارب یکدیگر استفاده کنیم