افزایش ۹ درصدی کشفیات مواد مخدر در تهران/ادامه جمع آوری معتادان متجاهر در سال ۹۷