توافق وزارت ورزش با ستاد کل نیروهای مسلح یک اتفاق بزرگ است