برگزاری نشست تخصصی بین المللی«زنان، صلح و امنیت پایدار»