تقویت توانمندی­‌های فرهنگی واجتماعی راهی برای افزایش امید درجامعه