برپایی نمایشگاه عکسی درباره تهران از دوربین کودکان کار