نخستین همایش ملی «امید اجتماعی در ایران» برگزار می‌شود