غول ترافیک، ماحصل در آمد زایی  هایپر مارکت ها از پارکینگ