جان باختن ۲۲ دانش آموز در تصادف اتوبوس با کامیون در شمال نیجریه