فیلمنامه نقش مهمی در ساختار تولید یک اثر نمایشی دارد