دادستان نیویورک: شکایت جدیدی از نژادپرستی ترامپ دریافت شد