هزینه های سلامت باید مدیریت شود/ توجه به اقشار آسیب پذیر