رطوبت دهی به خاک منطقه خوزستان از طریق یک کانال ۵۰ کیلومتری