پرداخت هزینه های ناشی از زلزله کرمانشاه در دستور کار بیمه سلامت/ لزوم تشکیل کمیته ای برای مدیریت هزینه ها